Stafi Akademik – Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatikë

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FII është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesorë, profesorë të asocuar, profesor asistent,  ligjërues, inxhinier të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr. Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. Ibrahim Çunaku Dr. Sc. Prof.
2. Bujar Pira  Dr. Sc. Prof.
3. Milihate Aliu  Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. Bashkim Çerkini Dr. Sc. Prof. Ass.
5. Valdete Loku Dr. Sc. Prof. Ass.
6. Fakije Zejnullahu Dr. Sc. Prof. Ass.
7. Dhuratë Hoxha Dr. Sc. Prof. Ass.
8. Binaze Jashari Mr. Sc. Ligj.
9. Fatmir Çerkini Mr. Sc. Ligj.
10. Ismet Malsiu Mr. Sc. Ligj.
11. Halit Mehmeti Ing. Dipl. Ligj.
12. Flamur Salihu MSc. (PhD C.) Ligj.

This post is also available in: English