Njoftohen kandidatët e pranuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin e parë të konkursit për  vitin akademik 2021/2022 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 03.09.2021 dhe 04.09.2021 duke filluar nga ora 09.00 deri 16.00.

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

  1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit
  2. Dy fotografi (formati 4.5x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.
  3. Fletëpagesën ( e cila shkarkohet nga web faqja e Universitetit të Shkencave të Aplikuara) në lartësi prej 150 €  për semestër . Pagesa bëhet në njëren prej bankave afariste në Kosovë.

Kandidatët të cilët nuk arrijnë të bëjnë regjistrimin sipas afatit të lartëshënuar, regjistrimin mund t’a bëjnë me datën 06.09.2021. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk mund të regjistrohen dhe i humbet e drejta e studimeve.

Kanditatët e pakënaqur me rezultatin, mund të parashtrojnë ankesë me datën 01.09.2021 nga ora 10.00 deri 16.00 online përmes Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU) dhe ankesa dërzohet në Zyrën e Administratës Qendrore.

Rrezultatet preliminare Master 2020/2021

  1. Arkitekturë dhe Dizajn i Interierit me Prodhime nga Druri
  2. Inxhinieria dhe Informatika
  3. Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm