Njoftohen kandidatët e pranuar në nivel Baçelor dhe Master të Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2022/2023 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 25.07.2022 dhe 26.07.2022 duke filluar nga ora 09.00 deri 16.00.

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

a) Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit

b) Dy fotografi (formati 4.5x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

Kandidatët të cilët nuk arrijnë të bëjnë regjistrimin sipas afatit të lartëshënuar, regjistrimin mund t’a bëjnë me datën 28.07.2022. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk mund të regjistrohen dhe i humbet e drejta e studimeve.

Kanditatët e pakënaqur me rezultatin, mund të parashtrojnë ankesë me datën 22.07.2022 nga ora 10.00 deri 16.00 online përmes Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU) dhe ankesa dërzohet në Zyrën e Administratës Qendrore

Rrezultatet preliminare baçelor- 2021/2022

Rrezultatet preliminare master- 2021/2022