Rezultatet përfundimtare afati plotësues 2016/17

N J O F T I M
I. Njoftohen kandidatët e pa pranuar se mund të ushtrojnë ankesë ndaj rezultateve preliminare prej datës 19.09.2016 e deri me 20.09.2016.
Shqyrtimi i ankesave do të bëhet me datën 21.09.2016.
Rezultatet përfundimtare poashtu do të shpallen me  21.09.2016.
II. Kandidatet e papranuar mund ti tërhjekin dokumentet e tyre nga data 26.09.2016 deri me daten 28.09.2016
III. Kandidatët e pranuar do të regjistrohen me datën 22. 09.2016 dhe si afat te fundit e kane daten 26.09.2016, jashtë këtij afati humbet e drejta e regjistrimit.
Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:
a) Dy foto të formatit 4,5 x 6 cm.
b) Formulari i regjistrimit i cili merret në Universitet
NGA ADMINISTRATA QENDRORE E USHAF-it
Ferizaj, 17.09.2016