Planprogrami dhe Syllabuset – Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë

Planprogrami dhe Syllabuset

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë – Bachelor

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Matematika themelore për biznes 4 6
2 O Bazat e ekonomisë 4 6
3 O E drejta në turizëm dhe hoteleri 4 6
4 O Shkathtësi akademike dhe të komunikimit me biznes 4 6
5 O Gjuhë Angleze I 4 6
Semestri II
1 O Hyrje në Turizëm 4 6
2 O Biznesi në turizëm dhe hoteleri 4 6
3 O Gjuhë Angleze II 4 6
4 O Statistikë për biznes 4 6
5 O Bazat e kontabilitetit 4 6
Viti II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Bazat e marketingut 4 5
2 O Menaxhmenti në hoteleri dhe turizëm 4 5
3 O Menaxhim i financave 4 5
4 O Menaxhimi i sistemit informatikë në hoteleri 4 5
5 Z NVM në turizëm 4 5
6 Z Menaxhimi i pijeve dhe ushqimit 4 5
7 Z Gjuhë Angleze III 4 5
Semestri IV
1 O Sjellja e konsumatorit 4 5
2 O Menaxhim i operacioneve shërbyese 4 5
3 O Menaxhimi i burimeve njerëzore 4 5
4 O Siguria e ushqimit 4 5
5 Z Turizmi ndërkombëtar 4 5
6 Z Menaxhimi i cilësisë në hoteleri 4 5
7 Z Gjuhë Angleze IV 4 5
Viti III
Semestri V
Nr. O/Z   Orë/javë ECTS
1 O Menaxhimi strategjik 4 5
2 O Etika në biznes 4 5
3 O Menaxhimi dhe teknikat e shitjes 4 5
4 Z Marketingu në turizëm dhe hoteleri 4 5
5 Z Menaxhimi i projekteve hotelerike 4 5
6 Z Inovacionet dhe zhvillimi i produkteve të reja 4 5
7 Z Gjuhë Gjermane I 4 5
8 Z Trashëgimia historike dhe kulturore 4 5
Semestri VI
1 O Turizmi i qëndrueshëm 4 5
2 O Menaxhimi i ngjarjeve (events) të rëndësishme 4 5
3 O Menaxhimi i logjistikës dhe transportit 4 5
4 Z Praktika në hoteleri dhe turizëm 4 5
5 Z E-biznesi 4 5
6 Z Ruajtja e ambientit dhe turizmi 4 5
7 Z Planifikimi në turizëm dhe hoteleri 4 5
8 Z Gjeografia turistike 4 5
9. Z Gjuhë Gjermane II 4 5
L A J M Ë R I M

Lajmërohen studentët Bachelor dhe Master, se nga data 21.10.2021 e deri më 31.10.2021 do të bëhet regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2021/2022. This post is also available in: English

This post is also available in: English