Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm – Master

Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm – Master

Programi Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm, i cili ofrohet në ciklin e dytë, pra në master, fokusohet në zhvillimin e kuadrove të profesionalizuara në fushën e menaxhimit të inovacioneve në turizëm dhe hoteleri, me qëllim të zhvillimit dhe avancimit te kësaj fushe në Kosovë, si dhe integrimit në tregun e punës brenda dhe jashtë vendit.

Qëllimi
Programi ka për qëllim të përgatisë studentë me shkathtësi adekuate në fushën e menaxhimit të inovacioneve në turizëm dhe hoteleri, me qëllim që të ndikojë në zhvillimin dhe avancimin e kësaj fushe në Kosovë, po edhe të përgatisë kuadro që do të mund të integroheshin edhe në tregun botëror të punës.

Objektivat e përgjithshme
Që studentët në të ardhmen të kenë sukses, në një mjedis konkurrues dhe që ndryshon vazhdimisht, Universiteti u ofron mësim teorik dhe praktik, i cili u ndihmon:

  • të zhvillojnë produkte të ndryshme turistike nga përjetimet dhe përvojat e turistëve/udhëtarëve;
  • të analizojnë fenomenet sociologjike dhe psikologjike të vizitorëve/ turistëve për të kuptuar motivet dhe pritjet e tyre për një menaxhim profesional të atraksioneve turistike, muzeve, ekspozitave, ekskursioneve etj.;
  • të jenë ndërmarrës të suksesshëm përmes planifikimit dhe zhvillimit të shërbimeve turistike inovative;
  • të zhvillojnë format elektronike të komunikimit për promovim të biznesit, sikurse eTurizmi, rrjetet sociale etj.;
  • të identifikojnë potencialet turistike kombëtare dhe ndërkombëtare (si p.sh. turizmi rural, kulturor, etj.);
  • të menaxhojnë projekte dhe ngjarje të ndryshme turistike; dhe
  • të menaxhojnë cilësinë e shërbimeve të klientëve në projekte të ndryshme turistike.
L A J M Ë R I M

Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se duke filluar nga data 27.05.2022 deri më 31.05.2022, ora 16:00, bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Qershorit 2022. Studentët i paraqesin provimet në formë elektronike dhe pas skadimit të këtij afati sitemi elektronik nuk ua pranon kërkesën për paraqitje të provimeve. Luten studentët që të respektojnë […]

This post is also available in: English