Menaxhment Industrial – Baçelor

Menaxhment Industrial – Bachelor

Ky program fokusohet ne fushën e administrimit të biznesit dhe inxhinierisë, në strukturimin dhe organizimin e kompanive industriale për të përmirësuar zhvillimin e kompanisë dhe gjenerimin e ideve që avancojnë praktikën e menaxhimit. Programi ofron një qasje të re të të mësuarit në mënyrë individuale dhe në grupe, për zgjidhjen e problemeve teorike dhe praktike, duke gjetur dhe aplikuar metoda adekuate të hulumtimit. Studentët gjithashtu planifikojnë, iniciojnë dhe ekzekutojnë projekte të ndryshme në fushën e menaxhimit.

Qëllimi
Nevoja për menaxhim, zhvillim dhe dizajnim të produkteve inovative, përdorim të teknologjive moderne në industri, të domosdoshme për suksesin e kompanive brenda sektorit të prodhimit dhe shërbimeve, është në rritje të vazhdueshme. Andaj, qëllimi i këtij programi është të zhvillojë kuadro të specializuara të profesionistëve në fushën e menaxhmentit industrial, të cilat në të ardhmen do të ndihmojnë në strukturën dhe organizimin e kompanive industriale, duke përmisuar zhvillimin e tyre, e me këtë edhe zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Objektivat e përgjithshme
Që studentët të kenë sukses në një mjedis shumë konkurrues dhe që ndryshon vazhdimisht, Universiteti ofron mësimin teorik dhe praktik për zhvillimin e njohurive dhe shkathtësive specifike, përmes të të cilave studentët do të jenë në gjendje:

 • të kuptojnë kompleksitetin e procesit të operacioneve të prodhimit dhe ndikimit të tij në dizajnin e produktit apo procesit, dhe anasjelltas;
 • të aplikojnë metoda moderne të menaxhimit të cilësisë në funksion të rritjes së efiçiencës;
 • të planifikojnë e projektojnë linja të prodhimit dhe procese teknologjike;
 • të planifikojnë, iniciojnë e ekzekutojnë projekte të ndryshme inxhinierike;
 • të analizojnë probleme të ndryshme relevante akademike, profesionale dhe etike hulumtuese;
 • të aplikojnë njohuritë dhe shkathtësitë në fusha të ndryshme për realizimin e aktiviteteve komplekse menaxheriale;
 • të kuptojnë menaxhimin industrial nëpërmjet një edukimi strategjik të menaxhimit me fokus në menaxhimin e prodhimit, marketingut, menaxhimin financiar, burimet njerëzore – të plotësuara nga qeverisja e korporatave, përgjegjësia sociale e korporatave dhe çështjet e qëndrueshmërisë;
 • të shfrytëzojnë programet moderne kompjuterike (MS Project Management, CAD, MS Access, SQL, etj.) në menaxhimin e projekteve, investimeve si dhe dizajnimin dhe analizimin e funksionimit të produktit apo procesit të dizajnuar; dhe
 • të komunikojnë dhe prezantojnë punën e tyre, duke përdorur gjuhën dhe terminologjinë akademike, si para profesionistëve, ashtu edhe para publikut të gjerë.


Mundësi punësimi në të ardhmen
Pas përfundimit të studimeve, një i diplomuar do të mund të punonte si:

 • menaxher i përgjithshëm në një kompani prodhimi,
 • zhvillues/menaxher produkti,
 • zhvillues dhe dizajner i procesit të prodhimit,
 • i vetëpunësuar dhe sipërmarrës,
 • menaxher i projekteve,
 • menaxher i cilësisë, ose
 • menaxher i operacioneve.
UShAF fillon vitin e ri akademik

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka hapur dyert sot për të pritur në një ceremoni solemne studentët në vitin e ri akademik 2022/23, e në veçanti ata të cilët për herë të parë fillojnë studimet në Universitet. This post is also available in: English

This post is also available in: English