Konform Rregullores për studimet master, shpallen në diskutim publik temat e punimit të diplomës në studimet master si në vijim

Titulli:
“Roli i marketingut në ndërmarrjet e Kosovës – sektori ushqimor”
nga kandidati: Jeton Pira

Titulli:
“ Implementimi i planit strategjik në Korporatën e Kosovës – rast studimi Kompania Meridian”
nga kandidati: Avni Sollova

Punimi i diplomës do të qëndroj dy javë në diskutim publik në webfaqen e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF).

Ferizaj, 03.06.2020
NGA ADMINISTRATA QENDRORE