Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se duke filluar nga data 27.05.2022 deri më 31.05.2022, ora 16:00, bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Qershorit 2022.
Studentët i paraqesin provimet në formë elektronike dhe pas skadimit të këtij afati sitemi elektronik nuk ua pranon kërkesën për paraqitje të provimeve.
Luten studentët që të respektojnë afatin e lartëshënuar, përndryshe pas mbylljes së sistemit elektronik është e pamundur paraqitja e provimeve.