Studentët në punë praktike në Ndërmarrjen “AHIKOS” në Ferizaj