Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka e Unversitetit ka një numër të konsiderushëm të titujve nga fushat e programeve studimore, të cilat janë në shërbim të studentëve dhe të mësmidhënësve.

Që studentët, po edhe stafi akademik, të kenë mundësi më të mira kërkimore shkencore, të mësimdhënies e mësimnxënies, UShAF ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”, e cila ofron qasje jo vetëm në librat fizik, po edhe në ato digjitale.

UShAF, duke qenë poashtu anëtare e Asociacionit të Bibliotekave Elektronike të Kosovës, ofron qasje në shumë burime elektronike (revista e libra shkencorë) të njohura ndërkombëtarisht.

This post is also available in: English