Misioni dhe Vizioni

Misioni

Misioni ynë është që të punojë së bashku me studentët dhe stafin ashtu edhe për të zhvilluar aktivitete bashkëpunuese me partnerët lokalë (duke i përfshirë ata në procesin e zhvillimit të universitetit), si dhe partnerët e huaj (Universitetet Evropiane të Shkencave të Aplikuara, etj) nëpërmjet mobilizimit të nxënësit dhe mësimdhënësit, me qëllim për të shfrytëzuar të gjitha burimet e brendshme (njerëzore dhe materiale), në mënyrë që të krijojë një lidhje të qëndrueshme në mes të nevojave ekonomike lokale dhe rajonale dhe rritjen e përhershme të arsimit cilësor.

Vizioni

Vizioni ynë është që të bëhet një institucion më i madh dhe me reputacion në rajon i specializuar në shkencën e aplikuar, si dhe programet e arsimit të lartë profesional në disa fusha dhe të ekspertizës, me qëllim për të siguruar, trajnuar dhe kualifikuar profesionist për nevojat e bizneseve lokal si dhe industrisë rajonale.