KONKURS

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore (baçelor) për vitin akademik 2017/2018
Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 08.09.2017 deri më 15.09.2017 në ora 16:00 (dokumentet do të pranohen çdo ditë me përjashtim të dielave). Në ditën e parë të konkursit, me datë 08.09.2017, aplikimi online do të funksionalizohet nga ora 08:00, ndërsa pranimi i dokumentacionit do të fillojë nga ora 10:00.