Academic Staff

Florit Hoxha

Asistent në Fakultetin e Arkitekturës së Enterierit dhe dizajni i Mobilieve në lëndët: Dizajn Bazat, Komunikim Vizual, Dizajni i Enterierit, Dizajni i Mobilieve.

Bujar Pira

Së Shpejti…

Afrim Loku

Afrim Loku ka kryer studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik. Në po të njëjtin fakultet ka vazhduar studimet pasuniversitare dhe në vitin 2004 ka marrë titullin magjistër i shkencave ekonomike.

Azem Jashari

Jurist i Diplomuar

Agron Bajraktari

Z. Bajraktari ka mbaruar studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Pyjore ku ka vazhduar edhe me studimet master dhe ne vitin 2004 ka marr titullin Doktor i Shkencave. Ndërsa studimet master (MBA) për të dytën herë i ka mbaruar në Universitetin Staffordshire të Anglisë.

Sulejman Meta

Prorektor per Mësim, Shkencë dhe qështje Studentore / Asistent Profesor

Së Shpejti…

Sulejman Meta

Vice-Rector for Education, Research and Student Affairs/Assistant Professor

Coming soon…

Azem Jashari

Secretary of University

Graduated Lawyer

Fatmir Çerkini

Acting Dean of Faculty of Architecture, Design and Wood Technology/Assistent

Coming soon

Flamur Salihu

Dean of Faculty of Tourism and Environment/Assistent

Coming soon

Rrahim Sejdiu

Acting Dean of Faculty of Architecture, Design and Wood Technology/Assistent

Coming soon

Agron Bajraktari

Rector/Associate Professor

Mr. Bajraktari graduated from the Agricultural University of Tirana, Faculty of Forestry Sciences where he continued to master and in 2004 received the title of Doctor of Science. While master (MBA) for the second time over the University of Staffordshire, England.